Bài viết hay, nhưng vẫn còn nhiều chỗ mình chưa hiểu cho lắm