Theo các bạn thì giữa Thương hiệu và Nhãn hiệu khác nhau ở đâu vậy? Dường như thương hiệu được dùng nhiêu hơn.