nếu nhà đầu tư doanh hghiệp quỳnh anh sẽ chọn công ty trách nhiệm hữu hạn vì loại hình công ty này chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn. có tư cách pháp nhân, có thể tăng giảm vốn điều lệ, và chỉ cấm phát hành cổ .hjhj.theo quỳnh anh là thêa