Trong khi các học sinh tốt nghiớng cấp, trung cấp chuyên ,tốt nghiệp cao đẳng,và tốt nghiệp đại học đều có hệ số thang bảng lương theo chế độ chính sách hiện hành; Vì sao tốt nghiệp Cao học lại không có thang bảng lương?