Theo khảo sát của WB, mỗi doanh nghiệp Việt Nam mất khoảng 1000h/năm để giả quyết tất cả những thủ tục hành chính liên quan đến thuế.
Việt nam đang cam kết sẽ giảm thời gian này xuống còn 600h/năm, vậy thì ta cần có những biện pháp nào trong việc kê khai, nộp thuế... và những vấn đề về thủ tục hành chính liên quan đến thuế khác để đạt được mục tiêu trên, theo các bạn?