cả nhà ơi cho em hỏi chút nha:tiền trả cổ tức cho cổ đông có được coi là chi phí được khấu trừ ko?