2-Xác định nợ thuế trong hạn,nợ thuế quá hạn và nợ thuế cưỡng chế đối với lô hàng thuộc hợp đồng mua bán số 02-10/DICM – ALC ngày 04/3/2010 dưới đây (Biết rằng doanh nghiệp đăng kí tờ khai với cơ quan hải quan vào ngày thứ 3 kể từ ngày tàu đến và đây là loại hình nhập khẩu kinh doanh ,hàng không phải nộp thuế ngay)
3-Tính tổng số thuế phải nộp của một ô tô nhập khẩu loại 4 chỗ ngồi biết rằng : Trị giá tính thuế là 45.000 USD ; thuế suất Thuế nhập khẩu là 100% ,thuế suất Thuế tiêu thụ đặc biệt là 50%,thuế suất Thuế giá trị gia tăng là 10%; tỉ giá tính thuế được quy định tại mục II.5.