E thấy nước ngoài, có nhiều lĩnh vực như quyền anh hay 1 số lĩnh vực khác, muốn thách đấu mình phải bỏ 1 số tiền nhất đinh, vậy ở Việt Nam mình, hình thức ấy có được chấp nhận không, hay lại quy vào tội cá cược nhỉ ?