1)tại thời điểm trước khi khoá sổ kế toán quý 4 có tài liệu sau:
tk 511: 1500
tk 521:200
tk 641: 100
tk 641: 50
tk 515: 100
tk 711: 50
tk 811: 20
tk 632: 400
tk 421: 120
tk 635: 100
2) các tk sử lý ở cuối niên độ:
- tài sản thiếu không xác định được nguyên nhân 100, xử lý vào cp khác: 50
- cổ tức được chia được nhận bằng tgnh: 200
- khoản bị phạt do vi phạm hành chính đã nộp vào ns nhà nước: 50
- trích trước chi phí bảo hành sản phẩm: 50
3)biết rằng có các tài liệu bổ sung như sau:
+ số phát sinh luỹ kế của một số tài khoản:
tk 511: 2000
tk 515: 500
tk711: 50
tk 811: 100
tk 632: 1000
tk 641: 100
tk 642 100
tk 635: 100
+ trong quý 1,2,3 doanh nghiệp đã kê khai và tạm nộp thuế tndn tạm tính là: 1000
+ chi phí lãi vay vượt mức khống chế theo quy định trong cả năm là: 100
+ chi phí khấu hao sai chế độ vượt mức là 50
yêu cầu:
- xác định LNKT trước thuế theo doanh nghiệp
- xác định LNKT trước thuế theo thuế