Cho mình hỏi những đối tượng nào thuộc diện được giảm trừ, điều kiện như thế nào?