Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm thời gian qua đơn vị cũng đã tiếp nhận và xử lý chất thải nguy hại tại các cửa hàng, cơ sở cung cấp không chấp hành điều khoản quy định bảo vệ môi trường. Hầu hết các nhà phân phối đều biết được việc xả thải, chôn lấp chất thải nguy khốn là sai phạm, song có thể vì tầm giá xử lý cao nên nhà phân phối hoặc cá nhân có nghĩa vụ đã cố tình chôn lấp, xả thải trực tiếp ra môi trường.

hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có chưa đến 10 công ty, đơn vị được Bộ khoáng sản và Môi trường cấp phép đủ tính năng thu gom, xử lý chất thải nguy nan theo Thông tư số 36/2015-TT-BTNMT ngày 30-6-2015.

Ông Nguyễn Văn Hùng nói rằng tầm giá xử lý chất thải nguy nan mà doanh nghiệp bỏ ra để thuê các tổ chức chuyên trách thật ra là không cao. Bởi theo thông tư nêu trên, các đơn vị có đủ tính năng thu gom, xử lý nguồn thải nguy hại phải thỏa mãn các đòi hỏi rất khắc khe: Các phương tiện, đồ vật lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý.


Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải có sơ đồ định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin online để xác định địa điểm và đánh dấu hành trình vận chuyển chất thải nguy khốn; nhà cửa bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hiểm và trạm trung chuyển chất thải nguy hiểm phải đáp ứng các đề nghị công nghệ, quy trình quản lý pháp luật;

tập đoàn, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy khốn phải thành lập gần như các nội dung về quy trình vận hành an ninh các sơ đồ, phương tiện, trang bị; các kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, bình yên công tích và bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và ứng phó sự cố, đào tạo, tập huấn định kỳ hàng tuần, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi dứt tác động; chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá tốt nhất xử lý chất thải gian nguy.=> bảng giá xử lý chất thải nguy hại

View more random threads: