Bạn mới được tuyển dụng và nhận bàn giao công việc bán hàng cho các đại lý. Người nhân viên cũ chỉ đưa cho bạn những số liệu của công ty và một số thông tin sơ sài. Bạn đề nghị một cuộc hẹn với anh ta.
Hãy nêu ngắn gọn các ý bạn sẽ trình bày với anh ta. Các nội dung đó phản ánh những nguyên tắc gì khi trình bày các lợi ích của các bên trong quá trình đàm phán?