Xin hỏi các vị là chi phi sản xuất mỗi tờ tiền là bao nhiêu , các vị có thể nói rõ từng tờ tiền được không, hoặc có thể nói về chi phí sản xuất tiền cũng được .