mình la một sv khoa nuôi trồng thủy sản sap ra trường, mong muon bạn thành lập "tranh trại cá giống".

mong sự góp ý của các ban về cách thanh lập!.