Phản hồi: Top 20 slogan nổi tiếng nhất Việt Nam

Có thể bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn.