Viện đào tạo cán bộ xây dựng, liên tục khai giảng khóa học an toàn lao động huấn luyện An toàn lao động Vệ sinh lao động theo TT 27/2013/TT- BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ lao động thương binh và Xã hội
I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG
Tốt nghiệp ĐH, CĐ và TC các chuyên ngành công trình, kinh tế xây dựng và các cá nhân có nhu cầu học tập.
Huấn luyện an toàn lao động theo TT số 27/2013 được chia làm 4 nhóm
1. Nhóm 1: Người làm quản lý (Chứng nhận an toàn lao động có giá trị 2 năm trên toàn quốc)
a. Giám đốc , phó giám đốc doanh nghiệp
b. Chủ nhiệm , phó chủ nhiệm
c. Thủ tướng và cấp phó
2. Nhóm 2:
a. Cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động
b. Người làm công tác quản lý an toàn lao động vệ sinh lao động
3. Nhóm 3:
Người lao động làm việc có nghiệm ngặt về an toàn lao động theo thông tư 27/2013
4. Nhóm 4:
1. Đối tượng tham gia học chứng chỉ an toàn lao động cấp tốc: Đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 139, Điều 150 Bộ luật lao động, gồm các nhóm sau:
- Nhóm 1: Người làm công tác quản lý
- Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở; Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động theo quy định trong thông tư 27/2013/TT – BLĐTBXH
- Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG
* Những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động:
- Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động;
- Nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;
- Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa;
- Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn khi có tai nạn, sự cố;
- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân;
- Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.
* Những quy định cụ thể về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc:
- Đặc điểm sản xuất, quy trình làm việc và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động bắt buộc người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc;
- Các yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể xảy ra tại nơi làm việc và các biện pháp phòng ngừa.

Xem thêm khóa học chứng chỉ kỹ sư định giá