19 doanh nghiệp sản xuất có mẫu MBH vi phạm chất lượng khi bị kiểm tra

(Tính đến ngày 12-12-2007)

1. Cty TNHH SXTM nhựa Chí Thành (loại mũ có mẫu không đạt chuẩn gồm: OMONO, PJICO, HONDA 04, HONDA 05, Bảo Việt). 2. Cty TNHH Hưng Thuận Lợi (loại HTL); 3. Cơ sở nhựa Thái Bình (loại NS, NASA); 4. Cơ sở Sóng Hùng (loại NAPOLI); 5. Cty TNHH SXTM Thẩm Cương (loại Sài Gòn); 6. Cty TNHH SX TMDV Tân Tiến SK (loại Star (2); 7. Cty TNHH Vĩnh Tam Đạt (loại CHIENTON); 8.Cơ sở Giang Nam (loại GINA); 9.Cty TNHH SXTM Liên Hiệp (loại LF Helmet); 10. Cty TNHH SX TM XNK Á Đông (loại AD (ABS)); 11. Cty TNHH SX TM Vinh Cường Thành (loại TONATO); 12. Cơ sở Phát Cường (loại Happy); 13. Cty TNHH SX TM DV Tân Tiến SK (STAR Helmet); 14. Cty TNHH SX- TM- DV Phú Gia Khang (loại Pjico INSURANCE); 15. Cty TNHH SXTMDV Nghĩa Phát (loại Nghĩa Phát); 16. Cty TNHH SXDVTM Sĩ Tâm (loại SITACO); 17. Cty CP Kỹ thuật HI (loại HITECH); 18. Cty TNHH SUFAT Việt Nam (loại SUFAT), 19. Cty SXTM Thiên Phúc.

(Lưu ý các loại MBH trên chỉ là loại có mẫu không đạt chất lượng tại thời điểm kiểm tra -Nguồn Bộ KH&CN)

Tiền Phong