quá thất vọng vì bị xóa hết bài viết từ 291 bài còn 2 bài