kinh nghiệm quốc tế cho thấy các nước không đề ra được chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng hợp lý về mặt kinh tế thường gặp khó khăn trong việc duy trì tăng trưởng trong dài hạn. Chính sách cơ sở hạ tầng cũng thường gắn kết chặt chẽ với phát triển đô thị. Phần thảo luận này xem xét nhu cầu cơ sở hạ tầng của Việt Nam từ góc độ kinh tế, cân nhắc những ưu tiên đầu tư và các mô hình tài trợ. Vấn đề thảo luận chính ở phần này là cách thức phối hợp tốt nhất giữa cơ quan nhà nước ở các cấp khác nhau trong hoạch định, thực hiện và quản lý các dự án cơ sở hạ tầng khả thi về mặt kinh tế.
Trong số các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, chính sách năng lượng đóng vai trò then chốt đối với việc nâng cao mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam khi biết rằng việc cung cấp điện có giá cả hợp lý, ổn định là rất quan trọng cho việc duy trì tăng trưởng kinh tế. Trên cơ sở so sánh với kinh nghiệm quốc tế, chương trình sẽ phân tích cụ thể hiện trạng sử dụng và chiến lược năng lượng hiện nay của Việt Nam. Thông qua phân tích những xu hướng quan trọng nhất trên thị trường năng lượng toàn cầu và cách tiếp cận của các nước đang phát triển để đạt được nhu cầu năng lượng của mình, phần thảo luận này có mục tiêu xác định những khía cạnh then chốt làm cơ sở cho các chiến lược năng lượng dài hạn của nhà nước.
Trong phần thảo luận tình huống thực tiễn về điện năng tiếp theo, các cán bộ tham dự sẽ nhìn lại hiện trạng cơ cấu nguồn điện của Việt Nam, các nội dung quan trọng về chiến lược điện của Việt Nam trong thập niên vừa qua và qui hoạch dài hạn tổng thể về năng lượng quốc gia. Sử dụng nghiên cứu tình huống này làm thông tin cơ sở, cùng với khung phân tích đã được định hình ở phần trước, những thách thức của việc cung cấp điện ổn định với chi phí hợp lý ở Việt Nam sẽ được phân tích. Bằng cách so sánh các công nghệ phát điện khác nhau và cân nhắc việc định giá và sức cầu, cán bộ tham dự sẽ có dịp thấy rõ những khó khăn mà Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) đang gặp phải và các hướng khắc phục. Các phân tích và thảo luận còn được so sánh với Công ty Điện lực Thái Lan EGAT, một công ty lớn hơn, tăng trưởng chậm hơn nhưng được đánh giá cao và quản lý tốt. Tình huống này cũng đề cập đến những khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung ứng năng lượng ổn định với giá cả hợp lý trước sự biến động mạnh về giá năng lượng toàn cầu.