Theo ý kiến của mình ta nên tăng theo từng tháng mỗi tháng ta tăng một ích
để mọi người dân có sự thích nghi từ từ mọt cách hợp lý