Ngày 17/7, Thống đốc NHNN đã ban hành quyết định về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND đối với tổ chức tín dụng. Với mức giảm 2,4%, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc chỉ còn 1,2%/năm.
Theo Quyết định số 1681/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ký ngày 17/7, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng là 1,2%/năm và thời điểm bắt đầu áp dụng là từ ngày 1/8 tới.
Như vậy, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng đã giảm từ mức 3,6%/năm (theo 174/QĐ-NHNN) xuống còn 1,2%/năm.
Quyết định này thay thế Quyết định số 174/QĐ-NHNN ngày 23/1/2009 của Thống đốc NHNN về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng.