Dự án Bô xít và phát triển cây công nghiệp ở Tây Nguyên bằng quan điểm kinh tế vĩ mô trình bày các luận cứ và chỉ ra ảnh hưởng của 2 sự lựa chọn này đến nền kinh tế ở Tây Nguyên và Việt Nam.
Mời các bạn tham gia chủ đề này