View attachment 11DTC1_12_TƯỞNG KHOA PHƯƠNG ĐÔNG_BÀI HOÀN CHỈNH.pdf


Phân tích tình hình tín dụng cá nhân