em xắp thi môn nguyên lí thống kê kinh tế có ai có tài liệu môn này cho em xin 1 ít . #:-Shix