đây là những gì rất thực tế mà mình tổng hợp được qua quá trình làm việc với các doanh nghiệp va qua báo trí