= Mọi người ơi, ai đã học môn thị trường chứng khoán hay liên quan, có thể cho tôi biết là Các phương thức Phat hành Trái phiếu hiện có là những phương thức nào?