Kết quả 1 đến 7 của 7
 1. #1

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Phản hồi: ai có giáo trình về các hàm của excel cho tui với

  excel à may cho bạn là mình cũng từng học qua nên có chút tài liệu đây! load vè và giải lén ra nhá! chúc bạn học tốt

 3. #3
  Phản hồi: ai có giáo trình về các hàm của excel cho tui với

  173 hàm excel..................

 4. #4
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Phản hồi: ai có giáo trình về các hàm của excel cho tui với
  Trích dẫn Gửi bởi cotienmuatiencungduoc
  excel à may cho bạn là mình cũng từng học qua nên có chút tài liệu đây! load vè và giải lén ra nhá! chúc bạn học tốt
  Thanks các bác nhiều nhe
  sắp thi kiểm toán viên mà chằng biết gì mấy về tin học
  sợ quá

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Phản hồi: ai có giáo trình về các hàm của excel cho tui với

  thanks cac ban nhiu nhiu

 6. #6
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Phản hồi: ai có giáo trình về các hàm của excel cho tui với

  CÁC HÀM TRONG EXCEL
  I. HÀM LOGIC.
  1. Hàm AND:

  __Cú pháp:
  __ AND (Logical1, Logical2, ….)
  __Các đối số:
  __Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.
  __Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai.
  __Lưu ý:
  __- Các đối số phải là giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic.
  __- Nếu đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị đó bị bỏ qua.
  __- Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!
  __Ví dụ:
  __=AND(D7>0,D7<5000)

  __2. Hàm OR:

  __Cú pháp:
  __ OR (Logical1, Logical2…)
  __Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.
  __Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu tất cả các đối số của nó là sai.
  ____
  __Ví dụ:
  __ =OR(F7>03/02/74,F7>01/01/2002)
  __3. Hàm NOT:
  __
  Cú pháp:
  __ NOT(Logical)
  __Đối số: Logical là một giá trị hay một biểu thức logic.
  __Hàm đảo ngược giá trị của đối số. Sử dụng NOT khi bạn muốn phủ định giá trị của đối số trong phép toán này.
  II. NHÓM HÀM TOÁN HỌC.
  1. Hàm ABS:

  __Lấy giá trị tuyệt đối của một số
  __Cú pháp: ABS(Number)
  __Đối số: Number là một giá trị số, một tham chiếu hay một biểu thức.
  __Ví dụ:
  __=ABS(A5 + 5)

  __2. POWER:

  __Hàm trả về lũy thừa của một số.
  __Cú pháp: POWER(Number, Power)
  __Các tham số:
  __- Number: Là một số thực mà bạn muốn lấy lũy thừa.
  __- Power: Là số mũ.
  __Ví dụ
  __= POWER(5,2) = 25
  ____
  __3. Hàm PRODUCT:
  _
  _Bạn có thể sử dụng hàm PRODUCT thay cho toán tử nhân * để tính tích của một dãy.
  __Cú pháp:
  __ PRODUCT(Number1, Number2…)
  __Các tham số: Number1, Number2… là dãy số mà bạn muốn nhân.
  ____
  __4. Hàm MOD:
  _
  _Lấy giá trị dư của phép chia.
  __Cú pháp: MOD(Number, Divisor)
  __Các đối số:
  __- Number: Số bị chia.
  __- Divisor: Số chia.
  ____
  __5. Hàm ROUNDUP:

  __Làm tròn một số.
  __ Cú pháp:
  __ ROUNDUP(Number, Num_digits)
  __Các tham số:
  __- Number: Là một số thực mà bạn muốn làm tròn lên.
  __- Number_digits: là bậc số thập phân mà bạn muốn làm tròn.
  __Chú ý:
  __- Nếu Num_digits > 0 sẽ làm tròn phần thập phân.
  __- Nếu Num_digits = 0 sẽ làm tròn lên số tự nhiên gần nhất.
  __- Nếu Num_digits < 0 sẽ làm tròn phần nguyên sau dấu thập phân.
  __
  __6. Hàm EVEN:
  _
  _Làm tròn lên thành số nguyên chẵn gần nhất.
  __Cú pháp: EVEN(Number)
  __tham số: Number là số mà bạn muốn làm tròn.
  __Chú ý:
  __- Nếu Number không phải là kiểu số thì hàm trả về lỗi #VALUE!
  _
  _7. Hàm ODD:
  _
  _Làm tròn lên thành số nguyên lẻ gần nhất.
  __Cú pháp: ODD(Number)
  __Tham số: Number là số mà bạn muốn làm tròn.

  __8. Hàm ROUNDDOWN:
  _
  _Làm tròn xuống một số.
  __Cú pháp:
  __ ROUNDDOWN(Number, Num_digits)
  __Các tham số: tương tự như hàm ROUNDUP.
  III. NHÓM HÀM THỐNG KÊ. __
  A. Nhóm hàm tính tổng
  _
  _1. Hàm SUM:
  _
  _Cộng tất cả các số trong một vùng dữ liệu được chọn.
  __Cú pháp:
  __ SUM(Number1, Number2…)
  __Các tham số: Number1, Number2… là các số cần tính tổng.

  __2. Hàm SUMIF:

  __Tính tổng của các ô được chỉ định bởi những tiêu chuẩn đưa vào.
  __Cú pháp:
  __ SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)
  __Các tham số:
  __- Range: Là dãy mà bạn muốn xác định.
  __- Criteria: các tiêu chuẩn mà muốn tính tổng. Tiêu chuẩn này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.
  __- Sum_range: Là các ô thực sự cần tính tổng.
  __Ví dụ:
  __= SUMIF(B3:B8,”<=10″)
  __Tính tổng của các giá trị trong vùng từ B2 đến B5 với điều kiện là các giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10.

  __B. Nhóm hàm tính giá trị trung bình

  __1. Hàm AVERAGE:

  __Trả về gi trị trung bình của các đối số.
  __Cú pháp:
  __ AVERAGE(Number1, Number2…)
  __Các tham số: Number1, Number2 … là các số cần tính giá trị trung bình.

  __2. Hàm SUMPRODUCT:

  __Lấy tích của các dãy đưa vào, sau đó tính tổng của các tích đó.
  __Cú pháp:
  __ SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…)
  __Các tham số: Array1, Array2, Array3… là các dãy ô mà bạn muốn nhân sau đó tính tổng các tích.
  __Chú ý:
  __ Các đối số trong các dãy phải cùng chiều. Nếu không hàm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE.

  __C. Nhóm hàm tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

  __1. Hàm MAX:

  __Trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.
  __Cú pháp:
  __ MAX(Number1, Number2…)
  __Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất ở trong đó. Ví dụ.

  __2. Hàm LAGRE:

  __Tìm số lớn thứ k trong một dãy được nhập.
  __Cú pháp:
  __ LARGE(Array, k)
  __Các tham số:
  __- Array: Là một mảng hoặc một vùng dữ liệu.
  __- k: Là thứ hạng của số bạn muốn tìm kể từ số lớn nhất trong dãy.
  __Ví dụ.

  __3. Hàm MIN:

  __Trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào.
  __Cú pháp:
  __ MIN(Number1, Number2…)
  __Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất ở trong đó.

  __4. Hàm SMALL:

  __Tìm số nhỏ thứ k trong một dãy được nhập vào.
  __Cú pháp:
  __ SMALL(Array, k)
  __Các tham số:
  __- Array: Là một mảng hoặc một vùng của dữ liệu.
  __- k: Là thứ hạng của số mà bạn muốn tìm kể từ số nhỏ nhất trong dãy.

  __D. Nhóm hàm đếm dữ liệu

  __1. Hàm COUNT:

  __Hàm COUNT đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số trong dãy.
  __Cú pháp:
  __ COUNT(Value1, Value2, …)
  __Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

  __2. Hàm COUNTA:

  __Đếm tất cả các ô chứa dữ liệu.
  __Cú pháp:
  __ COUNTA(Value1, Value2, …)
  __Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.
  __Ví dụ.

  __3. Hàm COUNTIF:

  __Hàm COUNTIF đếm các ô chứa giá trị số theo một điều kiện cho trước.
  __Cú pháp:
  __ COUNTIF(Range, Criteria)
  __Các tham số:
  __- Range: Dãy dữ liệu mà bạn muốn đếm.
  __- Criteria: Là tiêu chuẩn cho các ô được đếm.
  __Ví dụ:
  __= COUNTIF(B3:B11,”>100″): (Đếm tất cả các ô trong dãy B3:B11 có chứa số lớn hơn 100)

  IV. NHÓM HÀM CHUỖI.
  1. Hàm LEFT:

  __Trích các ký tự bên trái của chuỗi nhập vào.
  __Cú pháp: LEFT(Text,Num_chars)
  __Các đối số:
  __- Text: Chuỗi văn bản.
  __- Num_Chars: Số ký tự muốn trích.
  __Ví dụ:
  __=LEFT(Tôi tên là,3) = “Tôi”

  __2. Hàm RIGHT:

  __Trích các ký tự bên phải của chuỗi nhập vào.
  __Cú pháp: RIGHT(Text,Num_chars)
  __Các đối số: tương tự hàm LEFT.
  __Ví dụ:
  __=RIGHT(Tôi tên là,2) = “là”

  __3. Hàm MID:

  __Trích các ký tự từ số bắt đầu trong chuỗi được nhập vào.
  __Cú pháp:
  __MID(Text,Start_num, Num_chars)
  __Các đối số:
  __- Text: chuỗi văn bản.
  __- Start_num: Số thứ tự của ký tự bắt đầu được trích.
  __- Num_chars: Số ký tự cần trích.  __4. Hàm UPPER:

  __Đổi chuỗi nhập vào thành chữ hoa.
  __Cú pháp: UPPER(Text)

  __5. Hàm LOWER:

  __Đổi chuỗi nhập vào thành chữ thường.
  __Cú pháp: LOWER(Text)

  __6. Hàm PROPER:

  __Đổi ký từ đầu của từ trong chuỗi thành chữ hoa.
  __Cú pháp: PROPER(Text)
  __Ví dụ:
  __=PROPER(phan van a) = “Phan Van A”

  __7. Hàm TRIM:

  __Cắt bỏ các ký tự trắng ở đầu chuỗi và cuối chuỗi.
  __Cú pháp: TRIM(Text)
  V. NHÓM HÀM NGÀY THÁNG. __
  1. Hàm DATE:

  __Hàm Date trả về một chuỗi trình bày một kiểu ngày đặc thù.
  __Cú pháp: DATE(year,month,day)
  __Các tham số:
  __- Year: miêu tả năm, có thể từ 1 đến 4 chữ số. Nếu bạn nhập 2 chữ số, theo mặc định Excel sẽ lấy năm bắt đầu là: 1900.(Ví dụ)
  __- Month: miêu tả tháng trong năm. Nếu month lớn hơn 12 thì Excel sẽ tự động tính thêm các tháng cho số miêu tả năm.(Ví dụ)
  __- Day: miêu tả ngày trong tháng. Nếu Day lớn hơn số ngày trong tháng chỉ định, thì Excel sẽ tự động tính thêm ngày cho số miêu tả tháng.(Ví dụ)
  __Lưu ý:
  __- Excel lưu trữ kiểu ngày như một chuỗi số liên tục, vì vậy có thể sử dụng các phép toán cộng (+), trừ (-) cho kiểu ngày.(Ví dụ)

  __2. Hàm DAY:

  __Trả về ngày tương ứng với chuỗi ngày đưa vào. Giá trị trả về là một số kiểu Integer ở trong khoảng từ 1 đến 31.
  __Cú pháp: DAY(Serial_num)
  __Tham số:
  __Serial_num: Là dữ liệu kiểu Date, có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một hàm hay công thức khác.(Ví dụ)

  __3. Hàm MONTH:

  __Trả về tháng của chuỗi ngày được mô tả. Giá trị trả về là một số ở trong khoảng 1 đến 12.
  __Cú pháp: MONTH(Series_num)
  __Tham số:
  __Series_num: Là một chuỗi ngày, có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một hàm hay công thức khác. (Ví dụ)

  __4. Hàm YEAR:

  __Trả về năm tương ứng với chuỗi ngày đưa vào. Year được trả về là một kiểu Integer trong khoảng 1900-9999.
  __Cú pháp: YEAR(Serial_num)
  __Tham số:
  __Serial_num: Là một dữ liệu kiểu ngày, có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một hàm hay công thức khác.(ví dụ)

  __5. Hàm TODAY:

  __Trả về ngày hiện thời của hệ thống.
  __Cú pháp: TODAY()
  __Hàm này không có các đối số.

  __6. Hàm WEEKDAY:

  __Trả về số chỉ thứ trong tuần.
  __Cú pháp:
  __ WEEKDAY(Serial, Return_type)
  __Các đối số:
  __- Serial: một số hay giá trị kiểu ngày.
  __- Return_type: chỉ định kiểu dữ liệu trả về.
  VI. HÀM VỀ THỜI GIAN.
  1. Hàm TIME:

  __Trả về một chuỗi trình bày một kiểu thời gian đặc thù. Giá trị trả về là một số trong khoảng từ 0 đến 0.99999999, miêu tả thời gian từ 0:00:00 đến 23:59:59.
  __Cú pháp:
  __ TIME(Hour,Minute,Second)
  __Các tham số: Được tính tương tự ở hàm DATE.
  __- Hour: miêu tả giờ, là một số từ 0 đến 32767.
  __- Minute: miêu tả phút, là một số từ 0 đến 32767.
  __- Second: miêu tả giây, là một số từ 0 đến 32767.

  __2. Hàm HOUR:

  __Trả về giờ trong ngày của dữ liệu kiểu giờ đưa vào. Giá trị trả về là một kiểu Integer trong khoảng từ 0 (12:00A.M) đến 23 (11:00P.M).
  __Cú pháp: HOUR(Serial_num)
  __Tham số:
  __Serial_num: Là dữ liệu kiểu Time. Thời gian có thể được nhập như:
  __- Một chuỗi kí tự nằm trong dấu nháy (ví dụ “5:30 PM”)
  __- Một số thập phân (ví dụ 0,2145 mô tả 5:08 AM)
  __- Kết quả của một công thức hay một hàm khác.

  __3. Hàm MINUTE:

  __Trả về phút của dữ liệu kiểu Time đưa vào. Giá trị trả về là một kiểu Integer trong khoảng từ 0 đến 59.
  __Cú pháp: MINUTE(Serial_num)
  __Tham số:
  __Serial_num: Tương tự như trong công thức HOUR.

  __4. Hàm SECOND:

  __Trả về giây của dữ liệu kiểu Time đưa vào. Giá trị trả về là một kiểu Integer trong khoảng từ 0 đến 59.
  __Cú pháp: SECOND(Serial_num)
  __Tham số:
  __Serial_num: Tương tự như trong công thức HOUR.

  __5. Hàm NOW:

  __Trả về ngày giờ hiện thời của hệ thống.
  __Cú pháp: NOW()
  __Hàm này không có các đối số.
  VII. NHÓM HÀM DÒ TÌM DỮ LIỆU.
  1. Hàm VLOOKUP:

  __Tìm ra một giá trị khác trong một hàng bằng cách so sánh nó với các giá trị trong cột đầu tiên của bảng nhập vào.
  ____
  __Cú pháp:
  __VLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, [range lookup])
  __Các tham số:
  __- Lookup Value: Giá trị cần đem ra so sánh để tìm kiếm.
  __- Table array: Bảng chứa thông tin mà dữ liệu trong bảng là dữ liệu để so sánh. Vùng dữ liệu này phải là tham chiếu tuyệt đối.
  __ Nếu giá trị Range lookup là TRUE hoặc được bỏ qua, thì các giá trị trong cột dùng để so sánh phải được sắp xếp tăng dần.
  __- Col idx num: số chỉ cột dữ liệu mà bạn muốn lấy trong phép so sánh.
  __- Range lookup: Là một giá trị luận lý để chỉ định cho hàm VLOOKUP tìm giá trị chính xác hoặc tìm giá trị gần đúng. + Nếu Range lookup là TRUE hoặc bỏ qua, thì giá trị gần đúng được trả về.
  __Chú ý:
  __- Nếu giá trị Lookup value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột đầu tiên của bảng Table array, nó sẽ thông báo lỗi #N/A.
  __Ví dụ:
  __=VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0)
  __Tìm một giá trị bằng giá trị ở ô F11 trong cột thứ nhất, và lấy giá trị tương ứng ở cột thứ 2.

  __2. Hàm HLOOKUP:

  __ Tìm kiếm tương tự như hàm VLOOKUP nhưng bằng cách so sánh nó với các giá trị trong hàng đầu tiên của bảng nhập vào.
  __Cú pháp:
  __HLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, [range lookup])
  __Các tham số tương tự như hàm VLOOKUP.

  __3. Hàm INDEX:

  __Trả về một giá trị hay một tham chiếu đến một giá trị trong phạm vi bảng hay vùng dữ liệu.
  __Cú pháp:
  __INDEX(Array,Row_num,Col_num)
  __Các tham số:
  __- Array: Là một vùng chứa các ô hoặc một mảng bất biến.
  __Nếu Array chỉ chứa một hàng và một cột, tham số Row_num hoặc Col_num tương ứng là tùy ý.
  __Nếu Array có nhiều hơn một hàng hoặc một cột thì chỉ một Row_num hoặc Col_num được sử dụng.
  __- Row_num: Chọn lựa hàng trong Array. Nếu Row_num được bỏ qua thì Col_num là bắt buộc.
  __- Col_num: Chọn lựa cột trong Array. Nếu Col_num được bỏ qua thì Row_num là bắt buộc.  1.Hàm if: Hàm thường có 3 đối số: điều kiện bạn muốn kiểm tra, giá trị trả về nếu điều kiện đúng, và giá trị trả về nếu điều kiện sai
  Cú pháp: =if(điều kiện kiểm tra, giá trị trả về nếu đúng, giá trị trả về nếu sai)

  2. Hàm SUM:
  Cộng tất cả các số trong một vùng dữ liệu được chọn.
  Cú pháp:
  SUM(Number1, Number2…)
  Các tham số: Number1, Number2… là các số cần tính tổng.

  2. Hàm SUMIF:
  Tính tổng của các ô được chỉ định bởi những tiêu ch
  3. Hàm AVERAGE:
  Trả về gi trị trung bình của các đối số.
  Cú pháp:
  AVERAGE(Number1, Number2…)
  Các tham số: Number1, Number2 … là các số cần tính giá trị trung bình.

  4. Hàm MAX:
  Trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.
  Cú pháp:
  MAX(Number1, Number2…)

  5. Hàm MIN:
  Trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào.
  Cú pháp:
  MIN(Number1, Number2…)
  Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất ở trong đó.

  6. Hàm COUNT:
  Hàm COUNT đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số trong dãy.
  Cú pháp:
  COUNT(Value1, Value2, …)
  Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

  7. Hàm COUNTIF:
  Hàm COUNTIF đếm các ô chứa giá trị số theo một điều kiện cho trước.
  Cú pháp:
  COUNTIF(Range, Criteria)
  Các tham số:
  Range: Dãy dữ liệu mà bạn muốn đếm.
  Criteria: Là tiêu chuẩn cho các ô được đếm.

  8. Hàm LEFT:
  Trích các ký tự bên trái của chuỗi nhập vào.
  Cú pháp: LEFT(Text,Num_chars)
  Các đối số:
  - Text: Chuỗi văn bản.
  - Num_Chars: Số ký tự muốn trích.
  Ví dụ:
  =LEFT(Tôi tên là,3) = “Tôi”

  9. Hàm RIGHT:
  Trích các ký tự bên phải của chuỗi nhập vào.
  Cú pháp: RIGHT(Text,Num_chars)
  Các đối số: tương tự hàm LEFT.
  Ví dụ: tương tự trên

  10. Hàm DATE:
  Hàm Date trả về một chuỗi trình bày một kiểu ngày đặc thù.
  Cú pháp: DATE(year,month,day)
  Các tham số:
  Year: miêu tả năm, có thể từ 1 đến 4 chữ số. Nếu bạn nhập 2 chữ số, theo mặc định Excel sẽ lấy năm bắt đầu là: 1900
  Month: miêu tả tháng trong năm. Nếu month lớn hơn 12 thì Excel sẽ tự động tính thêm các tháng cho số miêu tả năm.
  Day: miêu tả ngày trong tháng. Nếu Day lớn hơn số ngày trong tháng chỉ định, thì Excel sẽ tự động tính thêm ngày cho số miêu tả tháng

  11. Hàm TIME:
  Trả về một chuỗi trình bày một kiểu thời gian đặc thù. Giá trị trả về là một số trong khoảng từ 0 đến 0.99999999, miêu tả thời gian từ 0:00:00 đến 23:59:59.
  Cú pháp:
  TIME(Hour,Minute,Second)
  Các tham số: Được tính tương tự ở hàm DATE.
  Hour: miêu tả giờ, là một số từ 0 đến 32767.
  Minute: miêu tả phút, là một số từ 0 đến 32767.
  Second: miêu tả giây, là một số từ 0 đến 32767.

  12. Hàm AND:
  Cú pháp:
  AND (Logical1, Logical2, ….)
  Các đối số:
  Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.
  Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai.
  Lưu ý:
  - Các đối số phải là giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic.
  - Nếu đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị đó bị bỏ qua.
  - Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!
  Ví dụ:
  =AND(D7>0,D7<5000)

  12. Hàm OR:
  Cú pháp:
  OR (Logical1, Logical2…)
  Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.
  Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu tất cả các đối số của nó là sai.
  Ví dụ:
  =OR(F7>03/02/74,F7>01/01/2002)

  13. Hàm NOT:
  Cú pháp:
  NOT(Logical)
  Đối số: Logical là một giá trị hay một biểu thức logic.
  Hàm đảo ngược giá trị của đối số. Sử dụng NOT khi bạn muốn phủ định giá trị của đối số trong phép toán này.

  14. Hàm ABS:
  Lấy giá trị tuyệt đối của một số
  Cú pháp: ABS(Number)
  Đối số: Number là một giá trị số, một tham chiếu hay một biểu thức.
  Ví dụ:
  =ABS(A5 + 5)

  15. POWER:
  Hàm trả về lũy thừa của một số.
  Cú pháp: POWER(Number, Power)
  Các tham số:
  - Number: Là một số thực mà bạn muốn lấy lũy thừa.
  - Power: Là số mũ.
  Ví dụ
  = POWER(5,2) = 25

  3. Hàm PRODUCT:
  Bạn có thể sử dụng hàm PRODUCT thay cho toán tử nhân * để tính tích của một dãy.
  Cú pháp:
  PRODUCT(Number1, Number2…)
  Các tham số: Number1, Number2… là dãy số mà bạn muốn nhân.

  16. Hàm MOD:
  Lấy giá trị dư của phép chia.
  Cú pháp: MOD(Number, Divisor)
  Các đối số:
  - Number: Số bị chia.
  - Divisor: Số chia.

  17. Hàm ROUNDUP:
  Làm tròn một số.
  Cú pháp:
  ROUNDUP(Number, Num_digits)
  Các tham số:
  - Number: Là một số thực mà bạn muốn làm tròn lên.
  - Number_digits: là bậc số thập phân mà bạn muốn làm tròn.
  Chú ý:
  - Nếu Num_digits > 0 sẽ làm tròn phần thập phân.
  - Nếu Num_digits = 0 sẽ làm tròn lên số tự nhiên gần nhất.
  - Nếu Num_digits < 0 sẽ làm tròn phần nguyên sau dấu thập phân.

  18. Hàm EVEN:
  Làm tròn lên thành số nguyên chẵn gần nhất.
  Cú pháp: EVEN(Number)
  tham số: Number là số mà bạn muốn làm tròn.
  Chú ý:
  - Nếu Number không phải là kiểu số thì hàm trả về lỗi #VALUE!

  19. Hàm ROUNDDOWN:
  Làm tròn xuống một số.
  Cú pháp:
  ROUNDDOWN(Number, Num_digits)
  Các tham số: tương tự như hàm ROUNDUP.
  Biện pháp “chữa cháy”
  Với những ô Excel đã định dạng theo kiểu số, dù bạn có định dạng lại theo kiểu text thì cách hiển thị của chúng vẫn không thay đổi. Để tránh phải gõ lại từ đầu, hãy làm như sau (lưu ý là cách làm này chỉ giúp bạn phá vỡ định dạng mũ “ngứa mắt” chứ không cứu lại được những số 0 ở phần đầu đã bị Excel cắt):
  - Chọn (bôi đen) ô cần chuyển sang định dạng kiểu text; chọn thực đơn Format/Cells, chuyển sang thẻ Number.
  - Chọn Text trong danh mục Category rồi nhấn nút OK.
  - Nhấn vào ô cần chuyển định dạng, nhấn F2 rồi nhấn ENTER

 7. #7
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Phản hồi: ai có giáo trình về các hàm của excel cho tui với

  em dow rồi nhưng bị lỗi font làm sao h hả bác

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. các hàm trong excel và các bài tập thực hành excel
  Bởi ocean123 trong diễn đàn Kế toán - Kiểm toán
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-30-2016, 05:16 AM
 2. Tổng hợp Ứng dụng Excel vào thực hành kế toán (Kế toán bằng Excel).
  Bởi ocean123 trong diễn đàn Kế toán - Kiểm toán
  Trả lời: 42
  Bài viết cuối: 09-30-2016, 05:14 AM
 3. Bài tập và bài giải kế toán máy excel và một vài mẫu sổ trên excel
  Bởi muabansimsodep trong diễn đàn Kế toán - Kiểm toán
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 01-06-2014, 04:25 PM
 4. Kế toán excel - avsoft-excel ver 5.1.1
  Bởi rocodie trong diễn đàn Kế toán - Kiểm toán
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-21-2012, 05:54 PM
 5. Học excel - Các hàm học Excel thông dụng nhất
  Bởi wapa trong diễn đàn Tin học cho công việc
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 10-26-2010, 11:52 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •