Mưu lược Đặng Tiểu Bình, đáng xem, đáng học hỏi để ứng dụng vào tình hình kinh doanh thực tế....!