Mình đanh làm đề tài về khủng hoảng kinh tế nhưng mình đang thiếu rất nhiều lý thuyết về khủng hoảng đặc biệt là bản chất của khủng hoảng kinh tế. Mình biết bản chất là do những khuyết tật của nền kinh tế thi trường và nó gồm 11 khuyết tật nhưng mình mới chỉ biết được 4 khuyết tật cơ bản đó là:
· Độc quyền
· Ngoại ứng
· Hàng hóa công cộng
· Thông tin bất đối xứng
Ai biết được 7 khuyết tật còn lại gửi mail cho mình ở địa chỉ mail: huanmap9x@yahoo.com