Sách viết rất hay về chủ đề "thiết lập một hệ thống tài chính ảnh hưởng thế cho tăng trưởng của nền kinh tế cũng như xóa đói giảm nghèo của nước phát triển và nước đang phát triển"
link: http://www.box.net/shared/9sm87kmosg