Hiện nay ở Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước là một thành viên Chính phủ và hoạt động như một bộ, như một cơ quan quản lý nhà nước khác trong bộ máy Chính phủ

Nhiều ý kiến đã từng cho rằng, mô hình như vậy sẽ khiến vai trò đặc biệt của một NHTW bị giảm, nên cần phải độc lập hơn, thậm chí tách ra khỏi Chính phủ như mô hình một số nước phương Tây.

Các bạn nghĩ như thế nào về vấn đề trên ?