(Theo thoi bao kinh te Saigon Online) - Báo cáo xếp hạng ngân hàng Việt Nam 2009 lần đầu tiên được một công ty tư nhân - Công ty TNHH Thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam (Vietnam Credit), công bố hôm nay, 9-12 tại Hà Nội.

Các định mức đánh giá xếp hạng của Vietnam Credit

AAA: doanh nghiệp có khả năng cao nhất trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình.

AA: có khả năng cao trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình nhưng thấp hơn AAA.

A: mức độ rủi ro trong giao dịch với các doanh nghiệp này rất thấp, tuy nhiên chịu ảnh hưởng của những thay đổi hoàn cảnh và môi trường kinh tế.

BBB: mức độ an toàn tương đối tốt, môi trường kinh tế và các thay đổi bất lợi có thể gia tăng mức độ rủi ro lớn.

BB: trở nên tổn thương rõ ràng khi các yếu tố như điều kiện kinh doanh, tài chính không thuận lợi.

B: dễ bị mất khả năng trả nợ mặc dù vẫn có khả năng thực hiện các cam kết tài chính.

CCC: có mức độ rủi ro cao, nếu điều kiện kinh tế bất lợi thì có ít khả năng thực hiện các cam kết tài chính.

CC: có nợ và nguy cơ không trả được nợ rất cao.

C: thấy rõ việc phá sản tuy nhiên vẫn đang cố găng dàn xếp việc trả nợ.

D: doanh nghiệp đã thực sự vỡ nợ.

Click here: http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/26554/