xăng tăng cao mọi thứ đều lên cầm tiền đi mua sắm mà như bị móc túi. trong khi đó nhà nước cứ hô hào bình ổn giá cả trong khi đó thì sao mọi thứ đều tăng cả chỉ có những người lao động như chúng tôi vắt kiệt mồ hôi và trí tuệ mà không đủ chi tiêu hàng tháng sinh hoạt cho gia đình. đời sống dân nghèo chúng tôi bao giờ mới hết khó khăn..........