Theo các bạn, một quốc gia tiếp nhận nguồn vốn vay và viện trợ từ nước ngoài có gì tốt và không tốt?