Cả nhà giúp em với!
Vì sao trong 5 loại phụ cấp lương chỉ có một phụ cấp duy nhất là phụ cấp thu hút là tính trên mức lương hiện hành ( mức lương tối thiểu*hệ số của người CN) còn 4 phụ cấp còn lại tính trên MLTT*Hsố phụ cấp?