xin được hỏi về số liệu lạm phát ở Việt Nam qua 2 năm 2008 và 2009?