:>:>

tại sao hoạch định là chức năng quan trọng nhất trong quản tri học?