xin chào mọi người, nhoc có một câu hỏi muốn nhờ mọi người giúp đỡ
+Phân tích định nghĩa quản trị theo quan điểm Krcitner ( cho ví vụ minh)
Thật ra mình cũng đã học qua môn quản trị nhưng chưa nghe nói tới Krcitner bao giờ. Ai biết thì giúp nhoc với . Thanks!