<
Các doanh nghiệp đã đổi mới công nghệ ở Việt Nam
Kể tên 3 doanh nghiệp
Yêu cầu:
Trả lời các câu hỏi sau:
1.Công nghệ cũ mà doanh nghiệp sử dụng là gì?
2.Doang số bán hàng bao nhiêu?
3.Công nghệ mới mà họ sử dụng là gì?
4.Khác gì so với doanh số bán hàng cũ?
5.Lợi nhuận thu được của công nghệ mới là bao nhiêu?
>