Clink vào đây để tham gia miễn phí: http://www.topmba.com/events/qs-wor...paign=WMT_F13_Ho-Chi-Minh-City&partnerid=1115