Các anh chị cho em hỏi làm sao mình thu thập được số lượng cung tiền của Việt Nam theo từng tháng ? cụ thể là số liệu của M2
Cám ơn moị người rất nhiều )