giup minh vs.chiu t7 nay minh phai nop rui:
đề bài là:
Bài 6:
Bạn có tin rằng công ty Dong Lumination sẻ chi trả cổ tức năm sau là 2$ cho mỗi cổ phần thường.bạn mong đợi cổ tức tăng trưởng với tỷ lệ 4% một năm liên tục cho đến vĩnh viễn .nếu bạn đòi hỏi tỷ suất sinh lời là 12% trên khoản đầu tư của bạn ,thì bạn sẻ sẵn sàng trả bao nhiêu cho mỗi cổ phần của công ty này?

Bài 7: xem xét 3 cổ phần thường sau:
a, cổ phần thường công ty A dự kiến sẻ có mức chi trả cổ tức là 10% cho đến vĩnh viễn.
b, cổ phần thường công ty B dự kiến có mức chi trả cổ tức là 5%.sau đó dự kiến tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là 4% một năm cho đến vĩnh viễn.
c, cổ phần thường công ty C được mong đợi có mức chi trả cổ tức vào năm sau là 5%. cổ tức dự kiến sẽ tăng trưởng 20% một năm trong 5 năm và bằng 0 sau đó.
Nêú tỷ lệ vốn hóa theo thị trường cho mỗi cổ phần thường là 10%, cổ phần thường nào có giá trị nhất?nếu tỷ suất vốn hóa theo thị trường là 7% thì sao?