Kết quả 1 đến 6 của 6
 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Phản hồi: Tài chính Doanh nghiệp là gì ?

  Hi!

  a. Tài chính doanh nghiệp (Corporate finance).

  Xét về hình thức , tài chính doanh nghiệp (TCDN) là quỹ tiền tệ trong quá trình tạo lập , phân phối, sử dụng và vận động gắn liền với hoạt động của DN.

  Xét về bản chất , TCDN là các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị nảy sinh gắn liền với việc tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ của DN trong quá trình hoạt động của DN.

  b. Vai trò của TCDN:

  - Đảm bảo nhu cầu về vốn cho DN.

  - Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Việc tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả được coi là điều kiện tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư tối ưu; huy động tối đa số vốn hiện có vào hoạt động kinh doanh, phân bổ hợp lý các nguồn vốn, sử dụng các biện pháp để tăng nhanh vòng quay của vốn, nâng cao khả năng sinh lời của vốn kinh doanh.

  - Đòn bẩy kích thích và điều tiết kinh doanh. Vai trò này của tài chính doanh nghiệp được thể hiện thông qua việc tạo ra sức mua hợp lý để thu hút vốn đầu tư, lao động, vật tư, dịch vụ, đồng thời xác định giá bán hợp lý khi phát hành cổ phiếu, hàng hoá bán, dịch vụ và thông qua hoạt động phân phối thu nhập của doanh nghiệp, phân phối quỹ tiền thưởng, quỹ tiền lương, thực hiện các hợp đồng kinh tế…

  - Giám sát hoạt động chung của DN.

  Tình hình tài chính của doanh nghiệp là một tấm gương phản ánh trung thực nhất mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu tài chính thực hiện mà các nhà quản lý doanh nghiệp dễ dàng nhận thấy thực trạng quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, để từ đó có thể đánh giá khái quát và kiểm soát được các mặt hoạt động của doanh nghiệp, phát hiện kịp thời những vướng mắc, tồn tại để từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh các hoạt động kinh doanh nhằm đạt tới mục tiêu đã định.

  Vai trò của tài chính doanh nghiệp sẽ trở nên tích cực hay thụ động trước hết là phụ thuộc vào sự nhận thức và vận dụng các chức năng của tài chính, sau nữa còn phụ thuộc vào môi trường kinh doanh, cơ chế tổ chức tài chính doanh nghiệp và các nguyên tắc cần quán triệt trong mọi hoạt động tài chính doanh nghiệp.

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Phản hồi: Tài chính Doanh nghiệp là gì ?

  Bạn đọc VnEcon có thể nêu thêm chức năng của tài chính doanh nghiệp được ko ? Mình muốn biết nó có ảnh hưởng tới việc phân phối quỹ lợi nhuận để lại trong các doanh nghiệp như thế nào ? Vai trò của TCDN thể hiện như thế nào với những đơn vị sự nghiệp không có thu , DN hoạt động không vì mục đích kinh doanh nhỉ ?

 4. #4
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Phản hồi: Tài chính Doanh nghiệp là gì ?

  Hi!
  Chức năng của TCDN :
  a. Chức năng tổ chức vốn (tạo vốn và huy động vốn) cho quá trình SXKD của DN :

  - Muốn hoạt động SXKD đòi hỏi các DN phải xác định nhu cầu vốn đảm bảo cho hoạt động SXKD của DN.
  - Phải huy động vốn để thỏa mãn nhu cầu vốn đã xác định.
  - Phải sử dụng vốn hợp lý, phân bổ vốn đều đặn trong các giai đoạn của quá trình tái SX.
  - Sử dụng vốn tiết kiệm và có hiệu quả kinh tế

  b. Chức năng phân phối thu nhập bằng tiền của DN :
  Khi DN có thu nhập bán hàng được phân phối nhằm trang trải chi phí bỏ ra ( chi phí tiêu hao tư liệu SX, lương và các khoản tính theo lương ) thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước ( thuế ), bảo đảm quá trình tái SXKD ( trích lập vào các quỹ ) và có lợi nhuận. Đây là chức năng quan trọng của TCDN
  Thu nhập bằng tiền từ bán sp, hàng hóa, lao vụ , dịch vụ , lợi tức cổ phiếu, lãi cho vay, thu nhập khác của DN được tiến hành phân phối như sau :
  Bù đắp hao phí vật chất, lao động đã tiêu hao trong quá trình sx kd bao gồm :
  - Chi phí (CP) vật tư như NVL, NL , công cụ dụng cụ.....
  -CP khấu hao tài sản cố địnH
  -CP tiền lương và các khoản trích theo lương
  -CP dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền ( kể cả các khoản thuế gián thu)

  Phần còn lại là lợi nhuận trước thuế đc phân phối như sau :
  - Nộp thuế TNDN theo luật định.
  - Bù lỗ năm trc không đc trừ vào lợi nhuận trc thuế ( nếu có )
  - Nộp thuế vốn ( nếu có )
  - trừ các khoản chi phí không hợp lý ,hợp lệ
  - Chia lãi các đối tác góp vốn
  - Trích vào các quỹ DN

  c. Chức năng giám đốc ( kiểm soát ) bằng đồng tiền đối với hoạt động SXKD của DN :
  TCDN phải kiểm tra thường xuyên, liên tục mọi mặt hoạt động SXKD của DN.
  - Thông qua chỉ tiêu về vốn SXKD kiểm tra tình hình cấp phát vốn và sử dụng vốn có hiệu quả hay không.
  - Thông qua chỉ tiêu về chi phí SX và giá thành SP kiểm tra tình hình thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật.
  - Thông qua chỉ tiêu thu nhập bán hàng, lợi nhuận kiểm tra kết quả TCDN của DN.
  - Thông qua chỉ tiêu về thuế kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước
  - Thông qua chỉ tiêu lương, thưởng, bảo hiểm kiểm tra tình hình thực hiện tài chính tín dụng của DN và một số chỉ tiêu khác. Thông qua đó tìm biện pháp phát huy ưu điểm khắc phục khuyết điểm, nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD.

  Đối với đơn vị sự nghiệp không thu ,Nhà nước là chủ thể quản lý tài chính . Tài chính đơn vị sự nghiệp bao gồm các hoạt động và quan hệ tài chính liên quan đến quản lý, điều hành của Nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp.

  Là chủ thể quản lý, Nhà nước có thể sử dụng tổng thể các phương pháp, các hình thức và công cụ để quản lý hoạt động tài chính của các đơn vị sự nghiệp trong những điều kiện cụ thể nhằm đạt được những mục tiêu nhất định. Để đạt được những mục tiêu đề ra, công tác quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp bao gồm ba khâu công việc: Thứ nhất, lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong phạm vi được cấp có thẩm quyền giao hàng năm; Thứ hai, tổ chức chấp hành dự toán thu, chi tài chính hàng năm theo chế độ, chính sách của Nhà nước; Thứ ba, quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước.
  - Lập dự toán ngân sách là quá trình phân tích, đánh giá giữa khả năng và nhu cầu các nguồn tài chính để xây dựng các chỉ tiêu thu chi ngân sách hàng năm một cách đúng đắn, có căn cứ khoa học và thực tiễn.
  - Chấp hành dự toán là quá trình sử dụng tổng hợp các biện pháp kinh tế tài chính, hành chính nhằm biến các chỉ tiêu thu chi ghi trong dự toán ngân sách của đơn vị thành hiện thực. Trên cơ sở dự toán ngân sách được giao, các đơn vị sự nghiệp tổ chức triển khai thực hiện, đưa ra các biện pháp cần thiết đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu chi được giao đồng thời phải có kế hoạch sử dụng kinh phí ngân sách theo đúng mục đích, chế độ, tiết kiệm và có hiệu quả. Để theo dõi quá trình chấp hành dự toán thu chi, các đơn vị sự nghiệp cần tiến hành theo dõi chi tiết, cụ thể từng nguồn thu, từng khoản chitrong kỳ của đơn vị.
  Thực tế cho thấy trong các đơn vị sự nghiệp không có thu, nguồn vốn để hoạt động thường được hình thành từ các nguồn:
  + Nguồn kinh phí cấp phát từ ngân sách nhà nước (NSNN) để thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Đây là nguồn thu mang tính truyền thống và có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.
  + Các khoản thu từ nhận viện trợ, biếu tặng, các khoản thu khác không phải nộp ngân sách theo chế độ. Đây là những khoản thu không thường xuyên, không dự tính trước được chính xác nhưng có tác dụng hỗ trợ đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
  - Quyết toán thu chi là công việc cuối cùng của chu trình quản lý tài chính. Đây là quá trình kiểm tra, tổng hợp số liệu về tình hình chấp hành dự toán trong kỳ và là cơ sở để phân tích, đánh giá kết quả chấp hành dự toán từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho các kỳ tiếp theo. Để có thể tiến hành quyết toán thu chi, các đơn vị phải hoàn tất hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách.

  Tuy nhiên Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2002 về chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp đã được Bộ Tài chính hoàn tất . Có thể nói Nghị định mới này mở rộng về đối tượng áp dụng (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp không có thu); Nghị định cũng trao quyền tự chủ trên cả 3 mặt (tự chủ về thực hiện nhiệm vụ; tự chủ trong sử dụng sắp xếp bộ máy tổ chức, nhân lực và tự chủ về tài chính).

  Mọi người bổ sung thêm nhé!

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Phản hồi: Tài chính Doanh nghiệp là gì ?

  cam on cac ban? minh chua nam ki ve van de nay. nen k có y kien gi.

 6. #6
  Phản hồi: Tài chính Doanh nghiệp là gì ?

  e hoc tai chinh doanh ngiep nhung h moi hieu dc^^
  tks

  ---------- Post added at 10:39 AM ---------- Previous post was at 10:38 AM ----------

  e hoc tai chinh doanh ngiep nhung h moi hieu dc^^
  tks

  ---------- Post added at 10:41 AM ---------- Previous post was at 10:39 AM ----------

  e hoc tai chinh doanh ngiep nhung h moi hieu dc^^
  tks

  ---------- Post added at 10:42 AM ---------- Previous post was at 10:41 AM ----------

  e hoc tai chinh doanh ngiep nhung h moi hieu dc^^
  tks

  ---------- Post added at 10:42 AM ---------- Previous post was at 10:42 AM ----------

  e hoc tai chinh doanh ngiep nhung h moi hieu dc^^
  tks

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-03-2016, 06:55 PM
 2. nhờ giải dùm trắc nghiệm nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
  Bởi lythuha92 trong diễn đàn Kinh doanh quốc tế & NVNT
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 09-30-2016, 05:53 AM
 3. Tôi cần tài liệu về chiến lược marketing của 2 doanh nghiệp kinh doanh cùng 1 sản phẩm
  Bởi Tidus86 trong diễn đàn Yêu cầu tài liệu, giáo trình
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 07-26-2012, 04:15 PM
 4. Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi xuật khẩu !
  Bởi hohuyn trong diễn đàn Chính sách và pháp luật
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-11-2011, 06:23 PM
 5. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 02-25-2011, 05:13 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •