ai giúp mình câu này với, lý thuyết quản trị tài chính thi tốt nghiệp!
Phân tích sự khác biệt của các mục tiêu: Cực đại lợi nhuận? Cực đại doanh lợi? Cực đại thu nhập trên vốn chủ? Bảo toàn vốn? Cực đại giá trị thị trường của doanh nghiệp?