cho mình xin nhiều mẫu L/C lỗi và không lỗi nhé mọi người, càng nhiều càng ít nhé, cảm ơn nhiều