lần này tớ làm btl cũng tim được nhiều tài liêu trên diên đàn!!:8: