mình chuẩn bị vào làm trong công ty kiểm toán,vậy ai có tài liệu hoặc kinh nghiệm gì trong công việc của một kiểm toán không cho mình tham khảo với nhe!