PDA

View Full Version : Một số câu hỏi về Marketingngocdatit
07-07-2009, 03:54 PM
Câu 1: Hãy phân tích những yếu tố trong môi trường vĩ mô có ảnh hưởng gì đến hoạt động marketing ?

Câu 2: Hãy trình bày và cho ví dụ minh họa các tiêu thức chính để phân khúc thị trường trong Marketing ?

FreelancerVN
07-08-2009, 04:58 PM
Phản hồi: Một số câu hỏi về Marketing

mình cũng có câu này mong moi người giúp đỡ.
Có cần thiết phát triển sản phẩm mới trong tình hình kinh tế hiện nay?Hãy nêu qui trình phát triển sản phẩm mới?theo bạn qui trình này hợp lý chưa? tại sao? cho ví dụ cụ thể.
Thanks!