PDA

View Full Version : những nhà kinh tế học tuơng lai hảy xem và giúp mình vớidanga
09-11-2010, 05:14 AM
Công việc quản trị được chia thang 4 công đoạn: hoạch định,tổ chức, điều khiển và kiem soát. vậy thì quan hệ giửa cac công đoạn như thế nào?

Thinhquang chemi
09-11-2010, 05:50 AM
Phản hồi: những nhà kinh tế học tuơng lai hảy xem và giúp mình với

Hi!
Chính xác thì có 4 chức năng của quản trị : Hoạch định , tổ chức , lãnh đạo, kiểm tra.
Hoạch định ( Planning): là chức năng đầu tiên trong tiến trình quản trị bao gồm: xác định mục tiêu, xây dựng chiến lược tổng thể , thiết lập 1 hệ thống các kế hoạch để phối hợp các hoạt động .Việc này vạch ra con đường để tổ chức đạt đến mục đích của mình.
Tổ chức (Oganizing):bao gồm việc xác định những việc phải làm , những ai sẽ làm chuyện đó, các công việc sẽ được phối hợp lại với nhau ntn, những bộ phận nào cần được thành lập , quan hệ phân công và trách nhiệm giữa các bộ phận đó và hệ thống quyền hành trong DN.
Lãnh đạo ( Directing): Công việc trong DN cần phải có người thực hiện , đáp ứng yêu cầu đó , nhà quản trị phải tuyển chọn, thu dụng , bố trí, bồi dưỡng, sử dụng , động viên , kích thích. Lãnh đạo yêu cầu kĩ năng giao tiếp cao và khả năng thúc đẩy mọi người. Một trong những vấn đề quyết định trong công tác lãnh đạo là tìm được sự cân bằng giữa yêu cầu của nhân sự và hiệu quả sản xuất.
Kiểm tra ( Checking) : là chức năng để đánh giá chất lượng trong tiến trình thực hiện và chỉ ra sự chệch hướng có khả năng diễn ra hoặc đã diễn ra từ kế hoạch của tổ chức. Mục đích của chức năng này là để đảm bảo hiệu quả trong khi giữ vững kỉ luật và môi trường không rắc rồi. Kiểm tra bao gồm quản lý thông tin, xác định hiệu quả của thành tích và đưa ra những hành động tương ứng kịp thời.
Mối quan hệ của chúng đó chính là các bước trong quá trình quản trị.<span style="color: black">Hoạch định là một trong bốn chức năng thiết yếu của một quản trị viên, đồng thời được coi là một chức năng ưu tiên hay là nền tảng của quản trị. Hoạch định là nhắm đến tương lai: điều phải hoàn thành và cách thế để hoàn thành. Nói cách khác, chức năng hoạch định bao gồm quá trình xác định mục tiêu trong tương lai và những phương tiện thích hợp để đạt mục tiêu đó. Kết quả của hoạch định là kế hoạch, một văn bản được ghi chép rõ ràng và xác định những hành động cụ thể mà một tổ chức phải thực hiện.</span>

Bên cạnh đó còn là quan hệ giữa chức năng quản trị với quy mô doanh nghiệp, và chức năng quản trị với các cấp quản trị ( quản trị viên cấp cao( Top managers), quản trị viên cấp trung ( Middle Managers), quản trị viên cấp cơ sở (First - line Managers) ).