PDA

View Full Version : Một số đề thi các môn khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minhgiangnguyen9199
04-20-2009, 07:45 PM
Bộ đề thi trắc nghiệm và tự luận các môn Khoa học Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề thi năm học 2004 - 2005 :
Đề thi năm học 2005 - 2006 :
Đề thi năm học 2006 - 2007 :


Bộ đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

-Câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh :

- Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử Đảng :

- Câu hỏi trắc nghiệm môn CNXH :

- Câu hỏi trắc nghiệm môn KTCT :

- Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết :


Bộ đề tự luận và trắc nghiệm trường Đại học Kinh Tế

- Câu hỏi tự luận có đáp án :

- Trắc nghiệm CNXHKH có đáp án :

- Trắc nghiệm KTCT có đáp án :

- Trắc nghiệm Lịch sử Đảng có đáp án :

- Trắc nghiệm Triết học có đáp án :

- Trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án :